Verksamhetsområde och arbetsuppgifter

Föreningens verksamhetsområde omfattar Norrköping, Söderköping, Finspång och Valdemarsvik kommuner. I Norrköping har föreningen haft sin största verksamhet. I de tre förstnämnda kommunerna har en expanderande industri fört med ett omfattande byggande av bostäder, affärslokaler, administrativa centrum och en regional infrastruktur. I Söderköping har medlemsföretagen medverkat i ambitionen att tillvara ta de kulturhistoriska miljöerna, vilket resulterat i attraktiva boendemiljöer.
Under de gångna åren 100 åren har stora förändringar skett i föreningens medlemsstruktur. I början bestod föreningen av enskilda byggmästare. De senaste decennierna har många av dessa företag köps upp av riksföretag, en del har expanderat och själva blivit rikstäckande företag.

Byggmästareföreningens tidigare arbetsuppgifter har förutom att ha företräda medlemmarna i branschfrågor även varit att vara lokal arbetsgivarpart avseende löne- och arbetsrättsliga frågor. En annan viktig uppgift har varit att stödja företagen i vidareutbildning dess personal.

Från och med den 1 juli 2000 omorganiserades och överflyttades de operativa bransch- och arbetsgivarfrågorna från Byggmästareföreningen och övriga byggmästareföreningar i landet till den nybildade bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier, numera Byggföretagen. Norrköpings Byggmästareförenings kvarvarande och nuvarande uppgift är att verka för en kollegial sammanslutning bland de företag och personer Östergötland, som bedriver eller ha bedrivit byggverksamhet, samt främja och stödja allmänna branschintressen och utbildning av medlemsföretagens personal.

Utdrag ur Norrköpings Byggmästareförenings stadgar

§1 Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att sammansluta de företag och personer inom Östergötland, som bedriver eller har bedrivit byggnads- och därmed sammanhörande verksamhet, för att tillvarata och främja allmänna intressen inom byggnadsverksamheten, medverka till medlemmarnas och hos dem anställd personals vidareutbildning samt genom stipendier eller på annat sätt stödja byggindustrins utveckling. Föreningen har bl.a. att genomföra periodvis återkommande arrangemang som syftar till utveckling inom branschen.

§2 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Norrköping.

§3 Medlemskap och inträde

Två medlemmar i föreningen skall till styrelsen rekommendera företag eller fysisk person till medlem i föreningen. Styrelsen framför förslaget till föreningsmötet när det gäller tillstyrkan. Föreningsmötet beslutar.

Till medlem i föreningen kan inväljas företag enligt §1 samt fysisk person som har varit huvudägare av eller varit anställd i sådant företag som avses i §1.

Vägledande för styrelsens bedömning av medlemskap för fysisk person, personligt medlemskap, är att personen i sin anställning haft ansvar för väsentlig del av företagets eller dess lokala kontors byggnads- och affärsverksamhet eller eljest skapat sig en aktad ställning i branschen, visat engagemang för föreningen och endast i begränsad omfattning övergått till annan verksamhet än sådan som bedrivs av företag som avses i §1.